Algemene Voorwaarden


1. Algemeen

1.1. Deze leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door ons gedaan en alle overeenkomsten door ons aangegaan en alle diensten door ons verricht.
1.2. Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien wij deze schriftelijk hebben aanvaard.
1.3. Eventuele door onze opdrachtgever of door de koper gehanteerde algemene voorwaarden worden door ons niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Prijzen

2.1. Alle prijsopgaven en prijzen die in rekening worden gebracht zijn af magazijn ICT Vision B.V., exclusief eventuele montage, installatie en exclusief 21% BTW, tenzij door ICT Vision B.V. schriftelijk anders is vermeld.
2.2. Indien na het sluiten van een overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al zijn deze voorzienbaar, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Onder verhoging der kostprijs-factoren wordt mede begrepen een verhoging van onze inkoopprijzen, alsmede een verhoging van belastingen en koerswijzigingen van buitenlandse valuta.
2.3. Voor leveranties beneden een totaalbedrag van €500,00 per order, worden buiten de verzendkosten ook andere kosten, waaronder behandelingskosten en kosten van emballage, assurantie en administratie in rekening gebracht.

3. Aanbiedingen

3.1. Al onze aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de bedoelde overeenkomst op basis van de ons door de aanvrager c.q. opdrachtgever verstrekte gegevens en op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.2. Wij zijn eerst gebonden en overeenkomsten komen dan ook slechts tot stand nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard of bevestigd. De aard en omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de inhoud van de hiervoor bedoelde bevestiging. Alle tevoren gemaakte afspraken welke niet in onze schriftelijke aanvaarding of bevestiging zijn opgenomen, worden geacht te zijn vervallen. Aanvullingen en/of wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen ons en de opdrachtgever of koper zijn overeengekomen.

4. Betalingen

4.1. De door de opdrachtgever of koper te betalen bedragen zullen binnen 14 dagen na dagtekening van desbetreffende factuur worden voldaan, zonder recht op aftrek of schuldvergelijking.
4.2. Bij overschrijding van bovenvermelde termijn wordt opdrachtgever of koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is opdrachtgever of koper een rentevergoeding verschuldigd van 2% per maand, lopende vanaf de dag der vervaldatum van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening.
4.3. Wij hebben het recht niet of niet verder te leveren, indien er voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst naar ons oordeel aanwijzingen zijn omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever of koper. Wij kunnen dan ofwel verlangen dat de opdrachtgever of koper ons genoegen zeker stelt voor de volledige betaling van hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is of zal zijn, dan wel verlangen dat alle betalingen, waaronder de reeds verschuldigde bedragen á contant geschieden. Het recht hiervoor bedoeld, om zekerstelling dan wel betaling á contant te verlangen hebben wij ook indien wij een overeenkomst sluiten met een, naar ons oordeel, onbekende opdrachtgever of koper.
4.4. Indien opdrachtgever of koper, na sommatie, met betalingen in gebreke blijft, zijn wij eveneens gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts-en andere inningskosten. De buitenrechtelijke kosten worden reeds op voorhand gesteld op 15% van het factuurbedrag.
4.5. Wij behouden ons het recht voor ingeval van non-betaling rechtstreeks met de opdrachtgever of koper contact op te nemen, teneinde op die wijze betaling van onze vordering te verkrijgen.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Geleverde goederen blijven ons eigendom totdat het verschuldigde bedrag volledig is betaald. De opdrachtgever of koper is niet bevoegd anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de geleverde goederen te beschikken, zolang deze niet volledig zijn betaald.

6. Leveringen

6.1. Alle door ons geleverde goederen, ook welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper. het laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening en risico van opdrachtgever of verkoper.
6.2. Wij zijn gerechtigd voor leveranties die niet door de opdrachtgever of verkoper worden afgehaald het normale transportrisico te verzekeren op kosten van opdrachtgever of koper.

7. Intellectuele eigendom

Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Levertijden

8.1. De levertijd wordt bij benadering vastgesteld en geeft bij overschrijding daarvan geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
8.2. Indien "levering uit voorraad" is overeengekomen geldt dit "mits onverkocht". Is het bestelde niet in voorraad, dan kan de opdrachtgever of koper de overeenkomst schriftelijk annuleren. Uitblijven of achterwege blijven van de levering geeft nooit recht op enige schadevergoeding.

9. Installatie

9.1. Eventuele installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper.

10. Reclames

10.1. Reclames moeten binnen 8 dagen na aflevering van de goederen door de opdrachtgever of koper per aangetekende brief bij ons worden ingediend.
10.2. Reclames geven de opdrachtgever of koper niet het recht de betaling op te schorten. Evenmin is compensatie toegestaan.
10.3. Gebreken in een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever of koper niet het recht de gehele order te weigeren of af te keuren.
10.4. Retourzendingen van geleverde goederen en transport in verband met reparatie geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper.

11. Garantie

11.1. Op de door ons geleverde goederen en/of diensten gelden de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen-gekomen.
11.2. Ingeval door ons geleverde goederen en/of diensten gebreken vertonen en de opdrachtgever of koper deswege tijdig heeft gereclameerd, zal hij niet anders kunnen vorderen, dan dat de gebrekkige goederen en/of diensten, voor zover mogelijk en ter onze beoordeling, worden hersteld en anders door andere goederen en/of diensten worden vervangen.
11.3. De garantie vervalt indien de opdrachtgever of koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt dan wel naar ons oordeel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
11.4. De garantie geldt slechts, indien de opdrachtgever of koper aan al zijn verplichtingen jegens ons (zowel financieel als anderszins), heeft voldaan.

12. Service-Abonnementen

12.1. Op service-abonnementen door ons afgesloten gelden de door onze leveranciers vastgestelde voorwaarden en garantiebepalingen. Op service-abonnementen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden onverminderd van toepassing.

13. Onderhoud en Opheffen van Storingen

13.1. Ten aanzien van de door ons geleverde goederen geldt dat onderhoud door de technische dienst van onze leveranciers en anders in onze opdracht werkende personen verricht zal worden. Geschiedt, al dan niet door toedoen van de opdrachtgever of koper, anders, dan zijn wij niet meer gehouden aan enige uit deze algemene leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden voor ons geldende verplichting.

14. Schadevrijwaring

14.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ten gevolge van stilstand, storing en/of slecht functioneren van de door ons geleverde hard- en/of software producten, behoudens aansprakelijkheid op grond van art. 6:185 NBW.
14.2. Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ten gevolge van vertraging bij het uitvoeren van reparaties, het verrichten van werkzaamheden alsmede bij het vervangen van onderdelen.
14.3. Opdrachtgever of koper vrijwaart ons, voor zover zich hier geen regels van dwingend recht tegen verzetten, te allen tijden tegen aanspraken en/of vorderingen tot schadevergoeding, op welke grond, uit welke hoofde en terzake van welke schade dan ook van derden.

15. Aansprakelijkheid

15.1. Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk, behoudens op grond van garantie, voor welke schade dan ook, veroorzaakt door de door ons geleverde producten/zaken, of als gevolg van door ons verrichte reparaties, behoudens aansprakelijkheid op grond van art. 6:185 NBW.
15.2. Nimmer zijn wij verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan gezondheid. leven of eigendommen van de opdrachtgever of koper en/of derden, ontstaan door de door ons geleverde hard- en software producten, behoudens aansprakelijkheid op grond van art. 6:185 NBW. 15.3. Afspraken of overeenkomsten met onze personeelsleden, dan wel derden die door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zijn voor ons niet bindend, tenzij één en ander door ons schriftelijk is vastgelegd.

16. Derden

16.1. Wij zijn gerechtigd alle voor ons uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

17. Annulering

17.1. Annulering van een order door de opdrachtgever of koper wordt niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

18. Overmacht

18.1. Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst, dan wel de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dan wel op te schorten, zonder enige verplichting onzerzijds tot schadevergoeding.
18.2. Als overmacht gelden alle omstandigheden, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer in volle omvang door ons konden worden voorzien, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd.

19. Geschillen

19.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, behoudens onze vrijheid om - in afwijking van het voorgaande - een geschil aanhangig te maken voor de ingevolge het Wetboek van Burgelijke Rechtsvorderingen competente rechter.
19.2. Nederlands recht is op alle transacties van toepassing.